Máy tính All in one

Máy tính All in one - Tất cả sản phẩm Máy Tính Chơi Game VNCOM, Dell, Asus,... cấu hình mạnh, độ bền cao, bảo hành uy tín, vận chuyển tận nơi, giá tốt
193 sản phẩm
Trang 1/5

[{"content": ["

M\u00e1y t\u00ednh l\u00e0 c\u00f4ng c\u1ee5 kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu trong th\u1eddi bu\u1ed5i c\u00f4ng ngh\u1ec7 4.0 nh\u01b0 hi\u1ec7n nay. C\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u lo\u1ea1i m\u00e1y t\u00ednh nh\u01b0 m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n, m\u00e1y t\u00ednh x\u00e1ch tay, m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nh\u1eefng nhu c\u1ea7u kh\u00e1c nhau c\u1ee7a m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi. Tuy nhi\u00ean, m\u1ed9t chi\u1ebfc m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n g\u1ecdn nh\u1eb9, t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u t\u00ednh n\u0103ng r\u00f5 r\u00e0ng l\u00e0 m\u1ed9t tr\u1ea3i nghi\u1ec7m ho\u00e0n to\u00e0n m\u1edbi cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean ph\u1ea3i l\u00e0m vi\u1ec7c v\u00e0 ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi c\u00f4ng ngh\u1ec7. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, b\u1ed9 m\u00e1y t\u00ednh All In One l\u00e0 s\u1ef1 k\u1ebft h\u1ee3p c\u1ee7a nhi\u1ec1u linh ki\u1ec7n kh\u00e1c nhau nh\u01b0 th\u00f9ng m\u00e1y, \u1ed5 c\u1ee9ng, bo m\u1ea1ch, chu\u1ed9t,... trong c\u00f9ng m\u1ed9t chi\u1ebfc m\u00e1y nh\u1ecf g\u1ecdn.

\n

- Ti\u1ebft ki\u1ec7m kh\u00f4ng gian: M\u1ed9t chi\u1ebfc m\u00e1y t\u00ednh truy\u1ec1n th\u1ed1ng c\u1ed3ng k\u1ec1nh th\u01b0\u1eddng chi\u1ebfm kh\u00e1 nhi\u1ec1u di\u1ec7n t\u00edch b\u00e0n l\u00e0m vi\u1ec7c trong khi chi\u1ebfc m\u00e1y All In One g\u1ecdn nh\u1eb9 l\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn thay th\u1ebf \u0111\u00e1ng c\u00e2n nh\u1eafc. S\u1ea3n ph\u1ea9m t\u00edch h\u1ee3p bo m\u1ea1ch, m\u00e0n h\u00ecnh,\u1ed5 c\u1ee9ng v\u00e0o m\u1ed9t thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f3 h\u00ecnh d\u00e1ng nh\u01b0 m\u1ed9t m\u00e0n h\u00ecnh LCD g\u1ecdn g\u00e0ng. V\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf n\u00e0y, ph\u1ea7n l\u1edbn kh\u00f4ng gian c\u00f2n l\u1ea1i b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng \u0111\u1ec3 s\u1eafp x\u1ebfp t\u00e0i li\u1ec7u hay trang tr\u00ed gi\u00fap g\u00f3c l\u00e0m vi\u1ec7c th\u00eam sinh \u0111\u1ed9ng. \u0110\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 \u01b0u \u0111i\u1ec3m l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y.\n

- D\u1ec5 d\u00e0ng di chuy\u1ec3n: V\u1edbi k\u1ebft c\u1ea5u g\u1ecdn g\u00e0ng, m\u00e1y t\u00ednh All In One d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c di chuy\u1ec3n qua l\u1ea1i \u1edf c\u00e1c kh\u00f4ng gian kh\u00e1c nhau. N\u1ebfu m\u00e1y c\u00f3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 tr\u1ee5c tr\u1eb7c th\u00ec vi\u1ec7c mang \u0111i s\u1eeda c\u0169ng c\u1ef1c k\u1ef3 nh\u1eb9 nh\u00e0ng.\n

- \u0110\u1ea7y \u0111\u1ee7 c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng \u0111i k\u00e8m thi\u1ebft k\u1ebf hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i: N\u1ebfu l\u00e0 l\u1ea7n \u0111\u1ea7u xem qua, b\u1ea1n h\u1eb3n s\u1ebd kh\u00f4ng ph\u00e2n bi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c chi\u1ebfc m\u00e1y t\u00ednh All In One v\u00e0 m\u1ed9t chi\u1ebfc m\u00e0n h\u00ecnh LCD th\u01b0\u1eddng th\u1ea5y. Th\u00eam v\u00e0o \u0111\u00f3, s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf g\u1ed3m 1 ch\u00e2n \u0111\u1ebf v\u00e0 1 m\u00e0n h\u00ecnh v\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi xu th\u1ebf hi\u1ec7n t\u1ea1i. Bo m\u1ea1ch v\u00e0 \u1ed5 c\u1ee9ng th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00edch h\u1ee3p \u1edf ch\u00e2n \u0111\u1ebf hay ph\u00eda sau m\u00e0n h\u00ecnh. Ph\u00eda sau m\u00e1y c\u00f2n c\u00f3 th\u00eam c\u00e1c c\u1ed5ng USB hay c\u1ed5ng k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb ngo\u00e0i gi\u00fap b\u1ea1n d\u1ec5 d\u00e0ng l\u01b0u hay nh\u1eadp, truy xu\u1ea5t th\u00f4ng tin v\u00e0 h\u00ecnh \u1ea3nh kh\u00f4ng kh\u00e1c g\u00ec m\u1ed9t chi\u1ebfc m\u00e1y t\u00ednh th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng.\n

- M\u00e0n h\u00ecnh c\u1ea3m \u1ee9ng: T\u00edch h\u1ee3p m\u00e0n h\u00ecnh c\u1ea3m \u1ee9ng v\u00e0o m\u00e1y t\u00ednh gi\u00fap b\u1ea1n t\u0103ng th\u00eam tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tuy\u1ec7t v\u1eddi khi l\u01b0\u1edbt nhanh h\u01a1n, ch\u1ecdn v\u00e0 \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh c\u00e1c bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n. T\u00ednh n\u0103ng n\u00e0y g\u00e2y nhi\u1ec1u s\u1ef1 th\u00edch th\u00fa v\u00e0 gi\u00fap b\u1ea1n h\u1ee9ng th\u00fa h\u01a1n khi l\u00e0m vi\u1ec7c. Tuy nhi\u00ean, b\u1ea1n c\u0169ng c\u1ea7n gi\u1eef g\u00ecn v\u00e0 lau ch\u00f9i m\u00e0n h\u00ecnh c\u1ea9n th\u1eadn \u0111\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m c\u1ee7a b\u1ea1n kh\u00f4ng b\u1ecb gi\u00e1n \u0111o\u1ea1n khi l\u01b0\u1edbt b\u1eb1ng m\u00e0n h\u00ecnh.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i: C\u00e1c nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t m\u00e1y t\u00ednh All In One lu\u00f4n c\u1ed1 g\u1eafng t\u00edch h\u1ee3p gi\u00fap t\u0103ng t\u00ednh \u0111\u1ed3ng b\u1ed9 cho s\u1ea3n ph\u1ea9m k\u00e8m gi\u00e1 th\u00e0nh ph\u00f9 h\u1ee3p v\u00e0 g\u1ea7n nh\u01b0 r\u1ea5t c\u1ea1nh tranh so v\u1edbi m\u00e1y t\u00ednh truy\u1ec1n th\u1ed1ng. M\u1ed9t s\u1ed1 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Dell, HP, MSI,...

\n

Thi\u1ebft k\u1ebf: nh\u1ecf g\u1ecdn v\u1edbi v\u1ecf ngo\u00e0i sang tr\u1ecdng, tinh t\u1ebf ph\u00f9 h\u1ee3p cho kh\u00f4ng gian v\u0103n ph\u00f2ng. C\u00e1c linh ki\u1ec7n b\u00ean trong b\u1ed1 tr\u00ed khoa h\u1ecdc gi\u00fap t\u1ea3n nhi\u1ec7t cho m\u00e1y lu\u00f4n m\u00e1t v\u00e0 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh. S\u1eed d\u1ee5ng main chip set, b\u1ed9 vi x\u1eed l\u00fd m\u1ea1nh m\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n l\u00e0m vi\u1ec7c nhanh, hi\u1ec7u qu\u1ea3 v\u00e0 ch\u00ednh x\u00e1c h\u01a1n.\n

C\u00f4ng d\u1ee5ng: \u0110\u00e2y l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn l\u00fd t\u01b0\u1edfng cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng \u0111\u00f2i h\u1ecfi hi\u1ec7u n\u0103ng cao, \u0111\u1ed9 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh, c\u00e1c c\u00f4ng vi\u1ec7c cho v\u0103n ph\u00f2ng, h\u1ecdc t\u1eadp, thi\u1ebft k\u1ebf, ph\u1ee5c v\u1ee5 c\u00e1c nhu c\u1ea7u gi\u1ea3i tr\u00ed xem phim, nghe nh\u1ea1c.... \n

Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ed3ng B\u1ed9 Dell 990/ 790 (Core I7 / 8GB / 500gb); M\u00e1y t\u00ednh Dell All In One 9020\u2026

\n

Thi\u1ebft k\u1ebf: ti\u1ec7n d\u1ee5ng, d\u1ec5 di chuy\u1ec3n v\u00e0 sang tr\u1ecdng. M\u00e1y \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00edch h\u1ee3p CPU, HDD, Ram, Webcam v\u00e0 \u0111a d\u1ea1ng c\u00e1c lo\u1ea1i, k\u00edch th\u01b0\u1edbc m\u00e0n h\u00ecnh.\n

C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u00e1p \u1ee9ng t\u1ed1t nhu c\u1ea7u xem phim, nghe nh\u1ea1c, h\u1ecdc t\u1eadp, v\u0103n ph\u00f2ng, ch\u01a1i game....\n

Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: M\u00e1y T\u00ednh All In One HP 6300, M\u00e1y T\u00ednh All In One HP 8200\u2026

\n

Truy c\u1eadp ngay SieuThiChoLon.com, b\u1ea1n s\u1ebd d\u1ec5 d\u00e0ng t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e1y t\u00ednh All In One v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u v\u00e0 gi\u00e1 c\u1ea3 ph\u1ea3i ch\u0103ng k\u00e8m nhi\u1ec1u khuy\u1ebfn m\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn. B\u1ea1n c\u0169ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c tham kh\u1ea3o v\u00e0 mua nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e1y t\u00ednh m\u1edbi c\u1eadp nh\u1eadt m\u1ed7i ng\u00e0y trong r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng phong ph\u00fa c\u00f9ng r\u1ea5t nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn khi giao h\u00e0ng, h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 t\u1eeb c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 tr\u00ean shopee mall. H\u00e3y nhanh tay truy c\u1eadp shopee.vn \u0111\u1ec3 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u khuy\u1ebfn m\u00e3i v\u00e0 \u01b0u \u0111\u00e3i freeship!

\n"], "heading": ""}]

Xu hướng Máy tính All in one